Algemene voorwaarden
img_3106

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kissed by Ibiza zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kissed by Ibiza worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kissed by Ibiza ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kissed by Ibiza zijn vrijblijvend en Kissed by Ibiza behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kissed by Ibiza. Kissed by Ibiza is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kissed by Ibiza dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten ( bij bestellingen boven 75 euro en verzending naar het buitenland ), eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bestelling onder 75 euro worden verzendkosten berekend.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien wij geen (volledige) betaling hebben ontvangen zullen wij de order annuleren en u hiervan op de hoogte stellen. 
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling, via iDEAL telebankieren of met creditcard. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Kissed by Ibiza
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Kissed by Ibiza bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kissed by Ibiza.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Kissed by Ibiza opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 1 tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Kissed by Ibiza u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Kissed by Ibiza over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kissed by Ibiza verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kissed by Ibiza geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Kissed by Ibiza garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren / Recht van retour

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kissed by Ibiza daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kissed by Ibiza de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na aflevering aan Kissed by Ibiza te melden. Daarna heeft u maximaal 14 dgn de tijd om het product te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Wij zullen de betaling zo spoedig mogelijk na ontvangst van het product terug storten met een maximale termijn van 14 dagen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Kissed by Ibiza garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
8.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Kissed by Ibiza de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Kissed by Ibiza vervangen of zorgdragen voor herstel.
8.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kissed by Ibiza, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.
8.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 9. Onderzoeksplicht en reclames

9.1. De consument is onmiddellijk na ontvangst gehouden de geleverde producten te (doen) onderzoeken, waaronder behorende het onderzoek of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen twee maanden, nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan Kissed by Ibiza te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Kissed by Ibiza in staat is adequaat te reageren. De consument dient Kissed by Ibiza in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.2. Op producten met elastiek heeft de consument geen recht op reclamatie.
9.3. Indien de consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken.
9.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Kissed by Ibiza de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan ter keuze van Kissed by Ibiza, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de consument voldoen. In geval van vervanging is de consument gehouden om de vervangen zaak aan Kissed by Ibiza te retourneren en de eigendom daarover aan de gebruiker te verschaffen. Het een en ander onverminderd de wettelijke verplichtingen van de consument en in het bijzonder uit hoofde van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
9.6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Kissed by Ibiza daardoor gevallen, integraal voor rekening van de consument.

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

10.1. Kissed by Ibiza staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2. Indien de gebruikte materialen natuurproducten zijn, dient de consument rekening te houden met eventuele maat- en kleurverschillen.
10.3. Onder de conformiteit en garantie vallen in elk geval niet:
a. De niet-inachtneming door de consument/eigenaar van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
b. Normale slijtage;
c. Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de consument;
d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. Materialen die door de consument aan Kissed by Ibiza ter be- en/of verwerking zijn verstrekt en de invloeden die deze materialen hebben op de eigen materialen dan wel het product van de gebruiker;
f. Materialen, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen.
10.4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten, aan de consument in rekening gebracht worden.
10.5. De in dit artikel genoemde garantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Artikel 11. Bestellingen / communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kissed by Ibiza, dan wel tussen Kissed by Ibiza en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kissed by Ibiza, is Kissed by Ibiza niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kissed by Ibiza.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kissed by Ibiza ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kissed by Ibiza gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kissed by Ibiza kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Diversen

13.1 Indien u aan Kissed by Ibiza schriftelijk opgave doet van een adres, is Kissed by Ibiza gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kissed by Ibiza schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Wanneer door Kissed by Ibiza gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kissed by Ibiza deze Voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kissed by Ibiza in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kissed by Ibiza vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Kissed by Ibiza is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Auteursrecht / Copyright

15.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn. zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografie op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN